Regulamin UKN

UCHWAŁA

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dn. 6.05.2020 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Komisji KRUP

 

Biorąc pod uwagę panujący w Polsce stan epidemiczny i wynikające z niego opóźnienia w wyborach rektorów Uczelni, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

 1. Zawiesza par. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji KRUP.
 2. Zleca Przewodniczącym Komisji wykonanie obowiązków, o których mowa w par. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu wyborów rektorów we wszystkich uniwersytetach zrzeszonych w KRUP.
 3. Uchwała niniejsza obowiązuje do określonego w par.4 ust. 4 Regulaminu początku nowej kadencji Komisji.

 

Przewodniczący KRUP

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak


Załącznik do Uchwały KRUP nr 336

Regulamin Komisji
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

$ 1
1. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) powołuje

 1. Uniwersytecką Komisję Finansową (UKF),
 2. Uniwersytecką Komisję Kształcenia (UKK),
 3. Uniwersytecką Komisję Nauki (UKN)

w celu prowadzenia działalności analitycznej, wymiany doświadczeń oraz opracowywania sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w szeroko pojętych obszarach, odpowiednio:

 1. polityki finansowej, kadrowej i zarządczej,
 2. dydaktyki uniwersyteckiej,
 3. działalności naukowo-badawczej, wdrażania wyników badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi ramy działania wszystkich Komisji wymienionych w ust. 1.

$ 2

 1. W skład Komisji wchodzą prorektorzy właściwi ze względu na obszar jej działania, wskazani przez Rektora każdej z uczelni KRUP.
 2. W wyjątkowym przypadku Rektor może wskazać innego przedstawiciela swojego uniwersytetu do reprezentowania go w pracach Komisji, na okres pełnej kadencji władz uczelni lub na czas określony.

$3

 1. Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją władz rektorskich klasycznych uniwersytetów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeśli w trakcie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1 dochodzi do zmiany na stanowisku reprezentanta danego uniwersytetu w Komisji, Rektor tego uniwersytetu w najszybszym
  możliwym terminie informuje Przewodniczącego Komisji o zmianie i wskazaniu nowego reprezentanta. Wskazanie to jest ważne na okres określony w ust. 1.

$ 4

 1. Wskazania członków Komisji nowej kadencji, o którym mowa w par. 2, dokonują rektorzy-elekci KRUP nowej kadencji, informując o decyzji Przewodniczącego Komisji upływającej kadencji. Przewodniczący Komisji powinien zapewnić zebranie wskazań członków Komisji nowej kadencji najpóźniej do dnia 31. maja roku, w którym następuje zmiana władz rektorskich klasycznych uniwersytetów.
 2. Przewodniczący Komisji, po uzyskaniu informacji o składzie Komisji nowej kadencji, najpóźniej do dnia 30. czerwca roku, w którym następuje zmiana władz rektorskich klasycznych uniwersytetów, powinien zwołać rozszerzone posiedzenie plenarne, z udziałem członków Komisji upływającej i nowej kadencji. Na tym posiedzeniu Komisja wskazuje spośród członków nowej kadencji kandydata na Przewodniczącego Komisji. Prawo głosu w tej sprawie mają tylko członkowie komisji nowej kadencji.
  * Zleca Przewodniczącym Komisji wykonanie obowiązków, o których mowa w par. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu wyborów rektorów we wszystkich uniwersytetach zrzeszonych w KRUP
 3. Przewodniczącego Komisji powołuje w formie uchwały KRUP na pierwszym swoim posiedzeniu w nowej kadencji. KRUP jest uprawniona do odwołania Przewodniczącego Komisji na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy.
 4. Powołanie Przewodniczącego Komisji kończy dotychczasową i rozpoczyna nową kadencję Komisji.
 5. W przypadku przerwania kadencji Przewodniczącego w trakcie kadencji, KRUP powinna w możliwie najszybszym terminie powołać nowego Przewodniczącego Komisji, po zasięgnięciu opinii jej członków, na okres do końca kadencji władz rektorskich, o którym mowa w par. 3 ust. 1.

$5

 1. Komisja obsługiwana jest przez sekretariat Komisji. Do jego zadań należy organizowanie bieżącej pracy Komisji, upowszechnianie i opracowywanie informacji, zbieranie opinii i stanowisk przyjętych na posiedzeniach, prowadzenie dokumentacji, utrzymywanie kontaktu z członkami Komisji.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać Sekretarza Komisji, którego zadaniem jest koordynowanie prac sekretariatu i współpraca z Przewodniczącym Komisji w organizacji prac Komisji. Sekretarzem Komisji może być pracownik jednego z uniwersytetów KRUP posiadający co najmniej stopień doktora.
 3. Sekretarz Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym czasie, na wniosek
  Przewodniczącego Komisji lub co najmniej trzech jej członków.
 4. O siedzibie sekretariatu Komisji decyduje Przewodniczący Komisji.

$6

 1. Zasadniczym forum działania Komisji są zwyczajne posiedzenia plenarne.
 2. Posiedzenia zwyczajne powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym.
 3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji może być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji.
 4. Na posiedzenie Komisji jej Przewodniczący może zaprosić osoby nie będące jej członkami.

$ 7

 1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz, w szczególności wobec KRUP.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji — przygotowuje program posiedzeń, przewodniczy obradom, ustala ich porządek oraz nadzoruje prace sekretariatu Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji może zobowiązać jej członków do przygotowania i przedstawienia tematów mających być przedmiotem obrad.
 4. W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności prac Komisji, na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może powołać spośród swoich członków jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego Komisji, którzy wspólnie z Przewodniczącym stanowią Prezydium Komisji.
 5. Zastępca Przewodniczącego Komisji może zostać odwołany przez Komisję w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub na wniosek co najmniej pięciu jej członków.
 6. Zastępcy Przewodniczącego, w zakresie określanym doraźnie przez Przewodniczącego, dysponują uprawnieniami określonymi w ust. 2.
 7. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może nadać Przewodniczącemu poprzedniej Kadencji status Honorowego Przewodniczącego. Honorowy Przewodniczący może uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym.

$8

 1. Działalność Komisji finansowana jest z funduszy uniwersytetów członkowskich oraz ze środków KRUP.
 2. Komisje KRUP ustalają niezależnie źródła i sposoby finansowania poszczególnych elementów swojej działalności.
 3. Komisja może podjąć uchwałę o konieczności wnoszenia rocznej składki od Uniwersytetów członkowskich na potrzeby pokrycia całości lub określonej części kosztów działalności Komisji.
 4. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie środkami pozostającymi w dyspozycji Komisji.
 5. Obsługę finansowo-księgową Komisji prowadzi biuro i Sekretariat KRUP we współpracy z sekretariatem Komisji.

$9

 1. Zmian Regulaminu Komisji dokonuje w formie uchwały KRUP, z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek Przewodniczących Komisji wymienionych w par. 1 ust. 1.
 2. Poszczególne Komisje KRUP mogą z własnej inicjatywy przyjąć dodatkowe uregulowania, które precyzują sposób i formy ich działania. Ustalenia wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,40-007 Katowice
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Załącznik do Uchwały nr 258
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy
Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych
Tekst jednolity (Uchwała nr 44 KRUP z dnia 31 maja 2001 roku z poprawkami:
Uchwała nr 244 KRUP z dnia 13 listopada 2009 i Uchwała nr 258 KRUP z dnia 5 marca 2011,
UCHWAŁA NR 3 Uniwersyteckiej Komisji Nauki z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie proponowanej zmiany w Regulaminie Uniwersyteckiej Komisji Nauki ).

tekst jednolity

Regulamin Uniwersyteckiej Komisji Nauki

 1. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) powołuje Uniwersytecką Komisję Nauki (UKN).
 2. W skład UKN wchodzi prorektor lub inny przedstawiciel rektora.
 3. KRUP powołuje i odwołuje przewodniczącego UKN.
 4. Kadencja UKN trwa cztery lata.
 5. Kadencja UKN rozpoczyna się i kończy nie później niż pierwszego grudnia w pierwszym roku kadencji nowo wybranych władz, z tym jednak, że pierwsza kadencja UKN rozpocznie się 30 czerwca 2001 r.
 6. UKN obsługiwana jest przez sekretariat. Sekretarza Komisji powołuje i odwołuje UKN na wniosek przewodniczącego. Do zadań sekretarza należy organizowanie bieżącej pracy Komisji, upowszechnianie i opracowywanie informacji na temat programów międzynarodowych, m.in. V i kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, utrzymywanie stałego kontaktu z odpowiednimi biurami członków UKN.
 7. Siedzibą UKN od 1 grudnia 2002 r. jest Warszawa (Uniwersytet Warszawski).
 8. Członkowie UKN zobowiązują się do płacenia rocznej składki na utrzymanie Komisji w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów (nie wyższej niż 10.000 zł).
 9. UKN obraduje na posiedzeniach plenarnych, które odbywają się co najmniej 4 razy w roku.
 10. Na pierwszym posiedzeniu UKN wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego.
 11. Na wniosek Przewodniczącego były Przewodniczący Komisji może uzyskać status Honorowego Przewodniczącego*
 12. Posiedzenia plenarne UKN zwołuje przewodniczący z tym, ze pierwsze posiedzenie pierwszej UKN zwołuje Rektor Uniwersytetu, w którym UKN ma swoją siedzibę.
 13. Przewodniczący UKN kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz nadzoruje prace sekretariatu UKN.