Regulamin UKN

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,40-007 Katowice
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Załącznik do Uchwały nr 258
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy
Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych
Tekst jednolity (Uchwała nr 44 KRUP z dnia 31 maja 2001 roku z poprawkami:
Uchwała nr 244 KRUP z dnia 13 listopada 2009 i Uchwała nr 258 KRUP z dnia 5 marca 2011,
UCHWAŁA NR 3 Uniwersyteckiej Komisji Nauki z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie proponowanej zmiany w Regulaminie Uniwersyteckiej Komisji Nauki ).

tekst jednolity

Regulamin Uniwersyteckiej Komisji Nauki

 1. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) powołuje Uniwersytecką Komisję Nauki (UKN).
 2. W skład UKN wchodzi prorektor lub inny przedstawiciel rektora.
 3. KRUP powołuje i odwołuje przewodniczącego UKN.
 4. Kadencja UKN trwa cztery lata.
 5. Kadencja UKN rozpoczyna się i kończy nie później niż pierwszego grudnia w pierwszym roku kadencji nowo wybranych władz, z tym jednak, że pierwsza kadencja UKN rozpocznie się 30 czerwca 2001 r.
 6. UKN obsługiwana jest przez sekretariat. Sekretarza Komisji powołuje i odwołuje UKN na wniosek przewodniczącego. Do zadań sekretarza należy organizowanie bieżącej pracy Komisji, upowszechnianie i opracowywanie informacji na temat programów międzynarodowych, m.in. V i kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, utrzymywanie stałego kontaktu z odpowiednimi biurami członków UKN.
 7. Siedzibą UKN od 1 grudnia 2002 r. jest Warszawa (Uniwersytet Warszawski).
 8. Członkowie UKN zobowiązują się do płacenia rocznej składki na utrzymanie Komisji w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów (nie wyższej niż 10.000 zł).
 9. UKN obraduje na posiedzeniach plenarnych, które odbywają się co najmniej 4 razy w roku.
 10. Na pierwszym posiedzeniu UKN wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego.
 11. Na wniosek Przewodniczącego były Przewodniczący Komisji może uzyskać status Honorowego Przewodniczącego*
 12. Posiedzenia plenarne UKN zwołuje przewodniczący z tym, ze pierwsze posiedzenie pierwszej UKN zwołuje Rektor Uniwersytetu, w którym UKN ma swoją siedzibę.
 13. Przewodniczący UKN kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz nadzoruje prace sekretariatu UKN.